Velkommen‎ > ‎Møder‎ > ‎

Seneste årsmøder


Danmarks Naturvidenskabelige Akademi

 

Sekretariat: Bygning 375, Elektrovej, DTU, 2800 Kgs. Lyngby, Tlf.: 45252307, Fax: 45252025

dna@kemi.dtu.dk, www.danaak.dk

 

 

 

                                                                                                             Den 4. december 2018                                                                                                                                          04-12-18 ref DNA                              

 

 

Referat af den ordinære akademiforsamling på Syddansk Universitet 30. november 2018.

 

 

1. Valg af dirigent og referent.

Per Morgen til dirigent og Niels J. Bjerrum til referent.

 

2. Formandens beretning

Formandens beretning blev godkendt og er vedlagt.

I forbindelse med formandens beretning var der en del diskussion. Det blev oplyst, at mange på universiteterne ikke tør komme med kritik af det nuværende universitetssystem.

Meget hurtigt kom der en diskussion af ph.d. ordningerne. Hvad er kravene i andre lande? Er der for kort tid til en ph. d. af international standard? Er standarden faldet? Det blev anbefalet at lave en rundspørge om dette emne og, at et fireårigt forløb burde anbefales.

Der var meget ringe deltagelse i mødet fra Fynssektionen, og det blev derfor anbefalet, at se på om det var hensigtsmæssigt at nedlægge Fynssektionen og slå den sammen med Jyllandssektionen, således at der kun var to DNA-sektioner: En i Øst Danmark og en i Vest Danmark.

 

3. Økonomi

Regnskab 1-10-2017 til 30-9-2018 blev godkendt.

 

4. Fastsættelse af årskontingent

Det blev besluttet, at kontingentet fortsat skulle være 250 kr. pr. år.

 

5. Forslag til drøftelse

 

5i. Tildeling af begrænsede driftsmidler (annuum) til alle universitetsansatte VIP’er. 

Her var der en del diskussion og der var klar opbakning til at der burde være et annuum til alle universitetsansatte VIP’er, men samtidigt burde der være nogle regler for uddelingen og også en vis kontrol med at der kom noget ud af de bevilgede penge. Det blev besluttet at Niels J. Bjerrum laver en udtalelse koordineret med Vagn Lundsgaard Hansen, efter devisen: Hvor bliver annuum af?   

 

5ii. Fordeler vi forskningsmidler på den rigtige måde?

5iii Større overhead på bevillinger fra offentlige fonde

Da der var en del overlap mellem disse to emner, blev det besluttet at behandler dem under et. Der var enighed om at det nuværende forskningsbevillingssystem ikke er optimalt og at overhead for private fonde skal sættes op.

Det kom frem, at der er behov for en oversigt over, hvad overhead på forskningsbevillingerne går til, således at det fremover bliver lettere for ansøgere til private fonde at gøre rede for overhead og også, således at overheads ikke misbruges af universiteterne. Det blev besluttet at Niels J. Bjerrum laver en udtalelse koordineret med Bjarne Andresen.

 

5iv. Ansættelsessikkerhed (svarende til tenure)

Der var enighed om at dette var et vigtigt punkt. Det blev besluttet at Niels J. Bjerrum udarbejder en udtalelse om ”tenure” til årsrapporten og at udtalelsen bliver koordineret med Bjarne Andresen og Vagn Lundsgaard Hansen

 

5v. Effekten af de årlige 2 procents grønthøsternedskæringer

5vi. Stop for 2% grønthøsterbesparelser

5vii. Stop for New Public Management

Det blev besluttet ikke at komme med en udtalelse om disse tre emner.

 

5viii. Får Danmark nok ud af sine ph.d. studerende – eller har ph.d. studerende de rette vilkår så de kan udfolde sig optimalt?

5ix. Den nuværende situation for ph.d. studierne i Danmark.

Det blev besluttet at behandle disse to emner under et, og der var enighed om at foreslå at ph.d. studierne på alle danske universiteter bør være på 4 år. Det blev besluttet at Per Morgen laver en udtalelse til årsberetningen.

 

6. Valg af formand

Da Vagn Lundsgaard Hansen har besluttet at fratræde som formand senest om to år, var der en del diskussion om, hvordan vi finder frem til en efterfølger. Det blev besluttet at nedsætte en ”search commitee” bestående af Bjarne Andresen, Niels J. Bjerrum, Brian Hansen, Vagn Lundsgaard Hansen, og Jørgen Tranum-Jensen

 

7. Meddelelse fra sektionerne om udpegning af medlemmerne (til Akademirådet)

Jesper Wengel fortsætter som formand for Fynssektion. Hans Uffe Sperling-Petersen bliver afløst af Anders S. Barfod som formand for Jyllandssektionen. Niels J. Bjerrum fortsætter som formand for Sjællandssektionen.

 

8. Valg af Akademirådets øvrige medlemmer

Jens Jørgen Gaardhøje og Hans Thybo blev genvalgt. Berthe Marie Willumsen bliver afløst af Bjarne Andresen

 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

Poul Hjorth blev genvalgt til revisor og Vibeke Dantzer blev genvalgt til revisorsuppleant.

 

10. Eventuelt

Herunder var der intet.

 

Niels J. Bjerrum

4-12-2018
 Danmarks Naturvidenskabelige Akademi

 

Sekretariat: Bygning 375, Elektrovej, DTU, 2800 Kgs. Lyngby, Tlf.: 45252307, Fax: 45252025

dna@kemi.dtu.dk, www.danaak.dk

 
                                                                             Den 3.  december  2017

                                                                                           1 12 ref DNA                                                                                


 


 


Referat af den ordinære akademiforsamling på iNANO, Aarhus Universitet, 1. december 2017.


 


 


1. Valg af dirigent og referent


Finn Folkmann valgtes til dirigent og Niels J. Bjerrum til referent.


 


2. Formandens beretning


Formandens beretning blev godkendt og er vedlagt.


I forbindelse med formandens beretning var der en del diskussion. Det blev oplyst, at mange på universiteterne ikke tør komme med kritik af det nuværende universitetssystem. Infrastrukturen er mange steder ikke god. Forskningspengene er meget ulige fordelt. Vedrørende vores egne forhold så blev det oplyst, at der til vores møder med udefrakommende gæster normalt er 15 til 20 personer til stede. Antallet er OK, men kunne godt være højere. I denne forbindelse sagde formanden, at man godt kunne invitere udenforstående gæster til vores møder, hvis det var aftalt med ham. Det blev også foreslået at invitere en journalist til vores møder. I denne forbindelse blev det nævnt, at det muligvis kunne lægge en dæmper på den ellers meget frie diskussion, som kendetegner vores møder.


 


3. Økonomi


Regnskab 1-10-2016 til 30-9-2017 blev godkendt.


 


4. Fastsættelse af årskontingent


Det blev besluttet, at kontingentet fortsat skulle være 250 kr. pr. år.


 


5. Forslag til drøftelse


 


5i. Ledelsen af universiteterne 


Herunder var der en lang diskussion. Der var almindelig enighed om, at indholdet i oplægget var korrekt, og at der skal mere faglighed ind i ledelsen af universiteterne. Det blev besluttet, at Per Morgen og Anders Barfod arbejder videre med teksten og laver en udtalelse til forslag til forbedringer fremsat af Danmarks Naturvidenskabelige Akademi.


 


5ii. Forskningsbevillingerne


Da dette område er grundigt behandlet i formandens beretning, blev det besluttet ikke at komme med en udtalelse om det. 


 


5iii. Sammensmeltning af institutter og fakulteter


Her var der en del diskussion om det fornuftige i de mange sammenlægninger, der er foretaget på universiteterne. Resultatet af at fysik, kemi og farmaci blev et institut på SDU, blev frem hævet som ikke specielt heldigt.


Det blev besluttet at Per Morgen og Anders Barfod laver en udtalelse til årsberetningen.


 


5iv. Universitetsbyggerierne


Da dette problem er blevet detaljeret behandlet i formandens beretning, blev det besluttet ikke at komme med en udtalelse om dette emne. Det blev dog fremhævet, at man i Århus havde været mere heldig med samarbejdet med Bygningsstyrelsen. Det blev fremhævet, at det indtil nu se ud til, at det er nødvendigt at universiteterne selv sætter sig ind i alle detaljerne i byggearbejdet, hvis man skal håbe på et rimeligt resultat.


 


5v. Motivering af unge forskere


Der var en god diskussion om dette emne, men det var ikke muligt at finde frem til en formulering, som DNA kunne fremsende under forslag til forbedringer. I tilknytning til dette emne var det tidligere blevet nævnt under dagens møde, at man nu kan få gratis indledende undervisning af høj kvalitet inden for et meget bredt område (Matematik, Videnskab. Økonomi og finans, Kunst og humaniora, Datalogi) blot ved at google Khan Academy. Vi bør naturligvis være opmærksomme på de muligheder, men også den konkurrence som nettet byder på.


 


6.Valg af formand


(Kun på lige årstal)


 


7. Meddelelse fra sektionerne om udpegning af medlemmerne til Akademirådet


(Kun på lige årstal).


 


8. Valg af Akademirådets øvrige medlemmer


(Kun på lige årstal).


 


9. Valg af revisor og revisorsuppleant


(Kun på lige årstal).


 


10. Eventuelt


Herunder var der intet.    


 


Niels J. Bjerrum


3-12-2017

 

Danmarks Naturvidenskabelige Akademi

 

Sekretariat: Bygning 207, DTU, Kemitorvet, 2800 Kgs. Lyngby, Tlf.: 45252307, Fax: 45252025

dna@kemi.dtu.dk, www.danaak.dk

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          Den 4. december 2016

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2 12 16 ref DNA                               

 

 

Referat af den ordinære akademiforsamling på Charlottenlund Slot og Kavalergården, 2. december 2016.

 

 

1. Valg af dirigent og referent.

Thomas Kiørboe valgtes til dirigent og Niels J. Bjerrum til referent.

 

2. Formandens beretning

Formandens beretning blev godkendt og er vedlagt.

I forbindelse med formandens beretning var der diskussion om spørgsmålene i forbindelse med mødet med Christian Nissen. Det blev understreget, at det var en fejl at sætningen om gullaschbaronerne var kommet med. Det blev også understreget, at det er svært at få folk til at lave spørgsmål og at det er vigtigt ikke at ændre for meget i spørgsmålene. Der bliver brugt meget tid på at udfærdige spørgsmål, og for den enkelte er det vigtigt at dette arbejde bliver værdsat.

 

3. Økonomi

Regnskab 1-10-2015 til 30-9-2016 blev godkendt.

 

4. Fastsættelse af årskontingent

Det blev besluttet, at kontingentet fortsat skulle være 250 kr. pr. år.

 

5. Forslag til drøftelse

 

5i. Finansiering af forskning og uddannelse indenfor de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser i Danmark i fremtiden.

Herunder blev det nævnt at forskningsmidler i Denmark ikke altid uddeles på en hensigtsmæssig måde. Fx kan en ung forsker, som endnu ikke rigtig er kommet i gang med sin karriere være heldig og få en stor bevilling at administrere.  Den kan så løbe i nogle år, hvorefter det næsten er umuligt for den stadigvæk unge forsker at få en efterfølgende bevilling, idet de fleste bevillinger på dette stadium i forskertilværelsen kun gives til meget erfarne forskere. Dvs. at resultatet af den oprindelige bevilling risikerer at går tabt. Det blev også nævnt at universiteterne har en tendens til at afsætte for få midler til driftsomkostninger og derfor bliver hårdt ramt hvis der kommer nedskæringer. En mulig løsning kunne være at genindføre et annuum til alle universitetsansatte forskere, naturligvis afpasset til forholdene for den pågældende forskning. Dette ville også løse problemer for ældre forskere som arbejder på et område, som ikke har særlig bevågenhed blandt bevillingsgivere. Det blev også nævnt at administrationen i universitetsverdenen stadig vokser, fx at akkreditering af universiteternes undervisning resulterer i at der producers mange tusind siders argumentation for nogle universiteters vedkommende. Et andet problem der blev diskuteret, var den faldende kvalitet i undervisningen og at der var et behov for at definer hvad forskningsbaseret undervisning er. En mulig løsning kunne være, at man ikke automatisk kan gå fra en bacheloruddannelse og så direkte over i en kandidatuddannelse, og at den forskningsbaserede uddannelse primært befinder sig i kandidatdelen.

Det blev besluttet at Per Morgen, Ove Poulsen og Anders Barfod laver en udtalelse om dette emne.

 

5ii. Forståelsen og fordybelsen i universitetsundervisningen i dag?

Da dette emne også var omfattet af den foregående diskussion blev det besluttet at lade Per Morgen, Ove Poulsen og Anders Barfod tager dette med i deres udtalelse.

 

5iii. Nye private fonde

Her udspandt der sig en længere diskussion. Det blev fremhævet, at såfremt der kom flere private fonde, så ville vi nok se flere nedskæringer på de offentlige fonde. Det blev også fremhævet, at eftersom de fleste private fonde ikke tillader overhead i større omfang, så er det en udgift for de universiteter der modtager sådanne bevillinger. Det blev derfor besluttet ikke at anbefale fx en ændring i beskatningen i forbindelse med oprettelsen af nye fonde.

I forbindelse med diskussionen blev der vendt tilbage til problemet med forskningsfinansieringen af unge forsker. Det blev omtalt som ”timeglasmodellen” dvs. at der mangler midler i midten af et karriereforløb. Det skyldes at fondene konkurrer om at støtte eliteforskningen, men ikke sætter nok penge af til en fortsættelse, og derudover satser på at bevilge store beløb til de mere erfarne forskere. Det er vigtigt her at sprede lidt mere bredt ud uden at sprede for tyndt.

Det blev besluttet at Jacob Sherson laver en udtalelse om dette emne.

 

5iv. Myndighedsbetjening

Der var lidt diskussion om dette emne og det blev gjort klart at der med fusionerne i 2006 var opstået nogle problemer på universiteterne.

Det blev besluttet at Niels J. Bjerrum og Thomas Kiørboe laver en udtalelse om dette emnet

 

5v. Internationaliseringen

Det er vigtigt at ph.d. studerende kommer ud at rejse, men ikke så vigtigt at studerende generelt kommer ud at rejse. De rejser måske for meget, selv om det naturligvis er godt, hvis det er muligt at supplere den danske uddannelse med en supplerende uddannelse på et udenlandsk universitet.

I denne forbindelse blev det bragt op at der er fremsat et lovforslag om, at man ikke kan få lov til at tage to universitetsuddannelser heller ikke, hvis man selv eller et firma vil betale. Dette vakte harme i forsamlingen.

Det blev besluttet at Bjarne Andresen og Jørgen Tranum-Jensen laver en udtalelse om dette emne.

 

6. Valg af formand

Vagn Lundsgaard Hansen blev genvalgt (men har ønsket at holde op om to år)

 

7. Meddelelse fra sektionerne om udpegning af medlemmerne (til Akademirådet)

Per Morgen bliver afløst af Jesper Wengel som formand for Fynssektion, mens Hans Uffe Sperling-Petersen fortsat er formand for Jyllandssektionen og Niels J. Bjerrum fortsat er formand for Sjællandssektionen.

 

8. Valg af Akademirådets øvrige medlemmer

Jens Jørgen Gaardhøje, Berthe Marie Willumsen og Hans Thybo blev genvalgt.

 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

Poul Hjorth blev valgt til revisor og Vibeke Dantzer blev valgt til revisorsuppleant.

 

10. Eventuelt

Herunder blev det diskuteret, om DNA skulle foreslå, at der blev etableret mulighed for, at der kunne gives ”tenure” for danske forskere. Det blev nævnt, at det er blevet mere usikkert at være forsker og at mange forskere er bange for at udtale sig. Dette er ikke godt for Danmark, hvis det medfører at nye ideer og resultater i forskningen, hvis de er kontroversielle, ikke kan komme frem i lyset. Det blev fremhævet, at selv om det er blevet lettere at fyre forskere, så er det alligevel en ubehagelig proces også for dem der foretager fyringen, og at det på den baggrund måske ikke er så nødvendigt med et dansk ”tenure” system. Det blev derfor besluttet ikke at formulere en udtalelse om dette emne.

 

Niels J. Bjerrum

4-12-2016

 

---------------------------------------------
Danmarks Naturvidenskabelige Akademi 

Sekretariat: Bygning 207, DTU, Kemitorvet, 2800 Kgs. Lyngby, Tlf.:45252307, Fax: 45252025

dna@kemi.dtu.dk, www.danaak.dk

 

                                                                                                                                                                                                                                           Den 29. november 2015

                                                                                                                                                                                                                                                               29 11 15 refDNA 

Referat af den ordinære akademiforsamling på Syddansk Universitet


1. Valg af dirigent og referent.

Per Morgen valgtes til dirigent og Niels J. Bjerrum til referent.

2. Formandens beretning

Formandens beretning blev godkendt og er vedlagt.

I forbindelse med formandens beretning udspandt der sig en længere diskussion blandt andet om DNA’s Professormøde i februar sidste år og tidligere professorer på Århus universitet.

3. Økonomi

Regnskab 1-10-2014 til 30-9-2015 blev godkendt.

4. Fastsættelse af årskontingent

Det blev besluttet, at kontingentet fortsat skulle være 250 kr. pr. år.

5. Forslag til drøftelse

5i. Det danske forskningsbevillingssystem

Der var noget diskussion om dette emne, men det blev godtaget i sin oprindelige form. Det blev dog besluttet at Per Morgen og Sergey Bozhevolnyi ser på oplægget og retter i det, hvor de finder det nødvendigt.

5ii. Overbureaukratisering

Oplægget blev ikke diskuteret så meget, idet alle var enige om indholdet i oplægget, men det blev fremhævet at Fremdriftsreformen var et af de værste eksempler på overbureaukratisering, og at det specielt var det, som man skulle tage fat på. Det blev derfor vedtaget at Per Morgen skriver en ny udtalelse om dette emne.

Derefter fulgte en lang diskussion om bureaukrati og nedskæringer af den naturvidenskabelige forskning og hvad DNA kunne gøre for at gøre politikerne opmærksomme på problemerne. Diskussionen mundede ud i, at de tilstedeværende ville se på, hvad der realistisk kunne gøres, og at vi skulle vende tilbage til sagen når dette var mere klart.

5iii. Den voksende regelmængde på universiteterne

Efter ovenstående diskussion vendte forsamlingen tilbage til de fremsendte forslag. Der var enighed om, at det ville være en god ide om forslaget fra Jyllandssektionen angående den voksende regelmængde blev uddybet, så det kunne indgå i årsberetningen. Per Morgen indvilgede i at påtage sig arbejdet.

5iv. Bevillinger og finansiering  

Dette oplæg blev ikke diskuteret, da det omhandlede emner, som allerede var berørt i de tre foregående forslag.

5v. Niveauet for de unge mennesker, der optages på de naturvidenskabelige studier

Der var en del diskussion om dette emne. Det blev nævnt, at undervisningen i gymnasiet ikke var tilstrækkelig til at bringe de studerende op på et niveau indenfor naturvidenskab, der passer til et universitetsstudium. Der spildes derfor meget tid på universiteterne med at bringe de studerende op på et niveau, så de kan begynde en egentlig universitetsuddannelse. Der var dog ikke stemning for at komme med en udtalelse om dette til årsberetningen.

6. Valg af formand (kun lige årstal)

7. Meddelelse fra sektionerne om udpegning af medlemmer til Akademirådet (kun lige årstal)

8. Valg af Akademirådets øvrige medlemmer (kun lige årstal)

9. Valg af revisor og revisorsuppleant (kun lige årstal)

10. Eventuelt

Herunder var der intet.

Niels J. Bjerrum

29-11-2015---------------------------------------------


Danmarks Naturvidenskabelige Akademi

 

Sekretariat:Bygning 207, DTU, Kemitorvet, 2800 Kgs. Lyngby, Tlf.: 45252307, Fax: 45252025

dna@kemi.dtu.dk, www.danaak.dk

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Den 4. december 2014

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4 12 14 refDNA

 

Referat af den ordinære akademiforsamling på Aarhus Universitet

 

 

1. Valg af dirigent og referent.

Troels Skrydstrup valgtes til dirigent og Niels J. Bjerrum til referent.

 

2. Formandens beretning

Formandens beretning blev godkendt og er vedlagt.

I forbindelse med formandens beretning udspandt der sig en længere diskussion blandt andet om annuum til alle universitetsforskere og om store og små bevillinger.

 

3. Økonomi

Regnskab 1-10-2013 til 30-9-2014 blev godkendt.

 

4. Fastsættelse af årskontingent

Det blev besluttet, at kontingentet fortsat skulle være 250 kr. pr. år.

 

5. Forslag til drøftelse

 

5i. Loyalitet opad eller nedad i universitetssystemet?

Der var en del diskussion om dette emne, og det blev besluttet at rette lidt i oplægget. Følgende passus: ”En væsentlig grund til, at dette får lov at udvikle sig, er, at universitetsbestyrelserne er for svage og for ukyndige omkring universitetsforhold, hvorved rektorerne stort set har frit spil. Bestyrelserne burde leve op til deres navn og sætte retningen og de overordnede midler, som rektorerne derefter udfylder.” Ændres til: ”En væsentlig grund til, at dette har fået lov til at udvikle sig, er, at universitetsbestyrelserne ikke har levet op til deres navn og sat retningen og de overordnede mål, som rektorerne derefter skal udfylde.”  Vagn Lundsgaard Hansen ser lidt nærmere på teksten.

 

5ii. New management problemet

Der var en del diskussion om dette emne. Der blev gjort opmærksom på at det korrekte navn er new public management og at det derfor skulle rettes i teksten i oplægget. Der blev gjort opmærksom på at de foreslåede ændringer allerede var sat i gang på Aarhus universitet og at vi skal være forsigtige med at foreslå udlicitering.

Følgende ændringer i oplægget blev vedtaget.

Sætningen: ”Der er derfor behov for at rulle en del af new management tilbage.” Ændres til: ”Der er derfor behov for at rulle en del af new public management tilbage på alle universiteterne.”

Sætningen: ”Find måder hvorigennem tilfredshedsundersøgelser hos det videnskabelige personale med hensyn til den betjening de oplever at få fra forskellige afdelinger af administrationen kan betinge om afdelinger fortsætter eller nogle skal udliciteres.” Ændres til: ”Find måder hvorigennem tilfredshedsundersøgelser hos det videnskabelige personale med hensyn til den betjening de oplever at få fra forskellige afdelinger af administrationen, kan betinge om afdelinger fortsætter eller om nogle skal reorganiseres.” Vagn Lundsgaard Hansen ser lidt nærmere på teksten.

 

5iii. Universitetsundervisningen

Der var en del diskussion om dette emne og der kom nogle forslag til ændringer i oplægget og det blev nævnt at alle burde undervise. Det blev besluttet at Niels J. Bjerrum skulle ringe til Kim Kusk Mortensen og får hans kommentarer til ændringer i oplægget. Følgende ændring er derfor godkendt af Kim Kusk Mortensen.

Følgende passus: ”Undervisning er i dag et lidt forsømt emne på universiteterne. Undervisning er en af de vigtigste funktioner på et universitet, nok den allervigtigste.” Ændres til: ”Undervisning er i dag ikke tilstrækkeligt påskønnet på universiteterne. Undervisning er en af de vigtigste funktioner på et universitet, nok den allervigtigste og derfor er det vigtigt at alle bidrager til undervisningen.”

 

5iv. Benævnelsen ”university”

Det blev besluttet efter nogen diskussion, at dette punkt falder væk. Specielt da det sidste år blev behandlet i formandens beretning.

 

5v. Regnefærdigheder i gymnasierne

Da også dette punkt er blevet omtalt i formandens beretning sidste år, blev det besluttet, at det skulle falde væk.

 

6. Valg af formand

Vagn Lundsgaard Hansen blev genvalgt.

 

7. Meddelelse fra sektionerne om udpegning af medlemmerne (til Akademirådet)

Per Morgen er fortsat formand for Fynssektion. Hans Uffe Sperling-Petersen er fortsat formand for Jyllandssektionen og Niels J. Bjerrum er fortsat formand for Sjællandssektionen.

 

8. Valg af Akademirådets øvrige medlemmer

Jens Jørgen Gaardhøje og Berthe Marie Willumsen blev genvalgt og Hans Thybo blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

Claus Nielsen blev genvalgt som revisor og Poul Hjorth blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

10. Eventuelt

Herunder var der intet.

 

Niels J. Bjerrum

4-12-2014

 


---------------------------------------------Danmarks Naturvidenskabelige Akademi

 

Sekretariat: Bygning 207, DTU, Kemitorvet, 2800 Kgs.Lyngby, Tlf.:45252419, Fax: 45883136

dna@kemi.dtu.dk, www.danaak.dk

 

 

 

 

                                                                                                             den 8. december 2013                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   6.12.13.refDNA                               

 

 

Referat af den ordinære akademiforsamling på Zoologisk Museum

 

 

1. Valg af dirigent og referent.

Claus B. Nielsen valgtes til dirigent og Niels J. Bjerrum til referent.

 

2. Formandens beretning

Formandens beretning blev godkendt og er vedlagt.

I forbindelse med formandens beretning udspandt der sig en længere diskussion blandt andet om videnskabelig uredelighed.

 

3. Økonomi

Regnskab 2011/2012 blev godkendt. Der blev gjort opmærksom på, at der manglede revisor godkendelse, og at det revisorunderskrevne regnskab ville blive udsendt sammen med referatet. Det blev nævnt, at det var vigtigt, at alle medlemmerne betaler kontingent. Det blev igen besluttet, at der skal rykkes en ekstra gang for kontingenter, og såfremt et medlem ikke har betalt kontingent 2 år i træk, så skal vedkommende ikke have tilsendt e-mails fra DNA. Indbetales der på ny kontingent vil der igen blive sendt e-mails.

 

4. Fastsættelse af årskontingent

Det blev besluttet, at kontingentet forsat skulle være 250 kr. pr. år.

 

5. Forslag til drøftelse

 

5i. Convergence-tværfaglighed

Det blev besluttet, at Ole J. Bjerrum og Ove Poulsen ser på oplægget. Henvisningerne skal bl.a. stryges. Det blev nævnt at de nye tanker om convergence er noget vi må regne med fremover.

 

5ii. Udtalelse om videnskabelig uredelighed

Herunder var der en voldsom diskussion. Det var tydeligt, at det var noget der blev betragtet som vigtigt. Det blev foreslået, at DNA skulle lave et møde udelukkende med videnskabelig uredelighed på dagsordenen. Et kompromis blev, at kun sidste afsnit i oplægget skulle gå videre til årsrapporten.

 

5iii. Den administrative centralisering og den faglige udviklingsproces ved AU

Det blev besluttet efter nogen diskussion, at dette punkt falder væk.

 

5iv. Små kontra store forskningsgrupper

Det blev besluttet efter nogen diskussion, at dette punkt falder væk.

 

5v. MOOC’s (Massive open online courses)

Dette punkt blev betragtet som vigtigt. Det blev besluttet, at Claus Hélix-Nielsen uddyber punktet inden det sættes i årsberetningen.

 

5vi.  Digitale eksaminer

Det blev besluttet efter nogen diskussion, at dette punkt skulle falde væk.

 

5vii. Hurtigere uddannelse af kandidater

Emnet blev grundigt diskuteret. Det blev foreslået, da regeringens forslag er blevet udskudt et år, at holde et separat DNA møde om emnet med deltagelse for eksempel af Jørgen Søndergaard, SFI eller Nina Smith, Aarhus Universitet.

 

5viii Universiteternes ansatte og uddannelserne

Dette punkt blev betragtet som vigtigt. Det blev besluttet, at Bjarne Andresen ser på det og retter det til, så der ikke er nogle faktuelle fejl i det. For eksempel er de 10 procents beskæring nok ikke helt korrekt. Endelig blev det foreslået at tilsidst at tilføje (efter undervisningssystem) ”med henblik på at fastholde et højt kvalitetsniveau i de videregående uddannelser”.

 

6. Valg af formand

(Kun lige årstal).

 

7. Meddelelse fra sektionerne om udpegning af medlemmerne (til Akademirådet)

(Kun lige årstal).

 

8. Valg af Akademirådets øvrige medlemmer

(Kun lige årstal).

 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

(Kun lige årstal)

 

10. Eventuelt

Herunder blev det foreslået, at vi efter hvert DNA møde med en inviteret gæst holdt et eftermøde, hvor vi diskuterer, hvad vi havde lært. I denne forbindelse var der nogle praktiske overvejelser.

 

Niels J. Bjerrum

8-12-2013  
---------------------------------------------
 
 

Danmarks Naturvidenskabelige Akademi

 

Sekretariat: Bygning 207, DTU, Kemitorvet, 2800 Kgs. Lyngby, Tlf.:45252419, Fax: 45883136

dna@kemi.dtu.dk, www.danaak.dk

 

 

 

 

                                                                                                             den 3. december 2012

                                                                                                             3.12.12.ref

 

 

Referat af den ordinære akademiforsamling på Syddansk Universitet den 30. november 2012

 

 

1. Valg af dirigent og referent.

Per Morgen valgtes til dirigent og Niels J. Bjerrum til referent.

 

2. Formandens beretning

Formandens beretning blev godkendt og er vedlagt.

I forbindelse med formandens beretning udspandt der sig en længere diskussion blandt andet om ledelse og bureaukrati på universiteterne.

 

3. Økonomi

Regnskab 2011/2012 blev godkendt. Der blev gjort opmærksom på, at der manglede revisor godkendelse, og at det revisorunderskrevne regnskab ville blive udsendt sammen med referatet. Det blev nævnt, at det var vigtigt, at alle medlemmerne betaler kontingent. Det blev igen besluttet, at der skal rykkes en ekstra gang for kontingenter, og såfremt et medlem ikke har betalt kontingent 2 år i træk, så skal vedkommende ikke have tilsendt e-mails fra DNA. Indbetales der på ny kontingent vil der igen blive sendt e-mails.

 

4. Fastsættelse af årskontingent

Det blev besluttet, at kontingentet forsat skulle være 250 kr. pr. år.

 

5. Forslag til drøftelse

 

5i. Forskningsfinansieringen

Efter langs tids diskussion blev det besluttet, at Ove Poulsen leverer en kortfattet beskrivelse af den ideelle forskningsfinansiering.

 

5ii. Fusioneringen af sektorforskningsinstitutionerne med universiteterne har givet anledning til store finansieringsproblemer

Det blev besluttet, at dette oplæg skulle direkte i årsberetningen, Ove Poulsen kommer med et forslag til en kortere overskrift.

 

5iii. Frie Forskningsmidler til fastansatte lektorer og professorer

Det blev besluttet, at dette punkt falder væk (lægges ind under punkt 5i)

 

5iv. Åbenhed i ansættelsesprocessen

Dette punkt skal med i årsberetningen. Det blev besluttet, at Per Morgen kommer med en tekst til årsberetningen. Specielt med  vægt på at undgå inhabilitet.

 

5v. DNA’s fremtid. Dette punkt blev grundigt diskuteret, men skal ikke med i årsberetningen.

 

5vi.  Administrationskolossen

Dette punkt skal lægges ind under 5i.

 

5vii. Eliteuniversiteterne

Det blev besluttet, at Per Morgen, Henrik Bohr og Vagn Lundsgaard Hansen udarbejder en tekst om ”Det samarbejdende universitet”.

 

Punkt 6. Valg af formand

Vagn Lundsgaard Hansen blev valgt til formand.

 

7. Meddelelse fra sektionerne om udpegning af medlemmerne (til Akademirådet)

Niels J. Bjerrum er udpeget af Sjællandssektionen. Per Morgen er udpeget af Fynssektionen. Hans Uffe Sperling-Petersen er udpeget af Jyllandssektionen.

 

8. Valg af Akademirådets øvrige medlemmer

Mikael Begtrup, Jens Jørgen Gaardhøje og Berthe Marie Willumsen blev valgt.

 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

Claus Nielsen blev valgt til revisor. Poul Hjorth blev valgt til revisorsuppleant.

 

10. Eventuelt

Herunder var der ikke noget væsentligt.

 

Niels J. Bjerrum

2-12-2012